MCC raises Syria crisis response goal to $1.5 million